Projekt „Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach”

Projekt „Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typu B Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent:
Stowarzyszenie Kulturalno -Oświatowe Wsi Dominikowice
Partnerzy:
1. Parafia Rzymsko –Katolicka w Kobylance
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury ” Persiina”

Okres realizacji:
01.06.2018r. do 31.12.2020r.

Cel główny:
Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz ich opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa projektu:
co najmniej 20 mieszkańców gminy Gorlice w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, zły stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki i/lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 18 opiekunów tych osób.

Planowane zadania:
1. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Dominikowicach (DDP) – przeprowadzenie prac remontowo
w budynku użyczonym przez Parafię w Dominikowicach oraz jego doposażenie w celu utworzenia
15 miejsc do bezpiecznego i godnego spędzania czasu osobom niesamodzielnych.
2. Funkcjonowanie DDP w Dominikowicach – realizacja usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno –usprawniających, wspomagających odbywać będzie się przez 8 godzin dziennie,
od poniedziałku do piątku.
Prowadzone będą m. in działania takie jak:
 usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
 zajęcia usprawniające kondycję psycho – fizyczną,
 zajęcia artystyczne i rękodzielnicze,
 poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia,
 poradnictwo prawne,
 pomoc psychologiczna,
 wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych,
 udział w życiu kulturalnym,
 transport UP z domu do DDP i z powrotem,
 zapewnienie wyżywienia podczas pobytu w DDP.