„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Metropolitalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

 

Sprawy związane z zawarciem sakramentu małżeństwa załatwia Ksiądz Proboszcz.

Do spisania zapowiedzi należy zgłosić się osobiście najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego.

W wypadku pragnienia załatwiania spraw prawnych związanych z zawarciem sakramentalnego małżeństwa w jeszcze innej parafii, z jednej z macierzystych należy uzyskać dokument świadczący o zgodzie na taką procedurę.

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • metryki chrztu świętego obojga narzeczonych (chyba, że chrzest miał miejsce w parafii, w której spisywany jest tzw. protokół narzeczeński) wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy
  • dowody osobiste
  • indeksy świadczące o przebytej katechizacji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (świadectwa)
  • świadectwa bierzmowania (chyba, że jest odnotowane na metryce chrzcielnej)
  • w wypadku wdowców i wdów – kościelny akt zgonu współmałżonka.

Małoletni narzeczeni:

  • narzeczeni nie mogą być zwalniani z obowiązku uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich oraz z trzech wizyt w poradni dla narzeczonych
  • prośbę o dyspensę od wieku należy skierować do Księdza Biskupa odpowiednio wcześnie przed datą ślubu
  • rodzice podpisują zgodę na ślub