„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne. Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.

„Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego’ (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.

Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone” Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.

Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

 • katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania;
 • wierzący i praktykujący (w czasie Mszy św. przygotowani spowiedzią św. do pełnego uczestnictwa – z   Komunią św.);
 • małżonkowie – żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)
 • uczniowie szkół średnich – poświadczający zaktualizowanym indeksem i potwierdzeniem księdza katechety zdolność do podjęcia takiej roli.

 

II Niedziela miesiąca
w czasie Mszy Św. o godz. 12.30

PRZED UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHRZTU NALEŻY:

 1. Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego należy dokonać najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest do czwartku włącznie.
 2. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający  niedzielę chrzcielną po Mszy św. wieczornej w kościele.
 3. Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę.
 4. Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć.
 • akt urodzenia dziecka z U.S.C
 •  świadectwo ślubu kościelnego
 • dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią – poświadczenie z ich Parafii, iż mogą podjąć rolę ojca i matki chrzestnej

Podczas Mszy świętej, na której dziecko przyjmuje chrzest święty, Rodzice i Chrzestni przystępują do Komunii świętej.

Po Mszy św. rodzice i chrzestni podpisują fakt chrztu w księdze chrztów.

Niech sakrament chrztu jako uroczystość domowa będzie obchodzona w trzeźwości!