REGULAMIN UŻYTKOWNIKA CMENTARZA PARAFII ŚW. P.W. JANA CHRZCICIELA W KOBYLANCE

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała, a modlitwa za zmarłych uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

1.Właścicielem cmentarza w Kobylance jest Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela. Funkcję zarządcy sprawuje ksiądz Proboszcz i Rada Duszpasterska tej Parafii, kierując się Statutem Cmentarnym i przepisami wynikającymi z Prawa.

2.Cmentarz służy do pochówku katolików i osób nie będących katolikami z terenu parafii oraz katolików spoza parafii.

3.Ze względu na jego wyjątkowy charakter:
– należy w tym miejscu zachować powagę;
-nie wolno niszczyć ani zabierać bez pozwolenia rzeczy będących własnością parafii oraz właścicieli grobów;
– grobowce, mogiły i nagrobki opuszczone należą do parafii i przejęcie ich przez dalszych krewnych lub znajomych może nastąpić na podstawie wiarygodnych dokumentów;
– należy zachować nienaruszalność grobowców, pomników, krzyży, obelisków. Zmiany miejsca ich ustawienia oraz modernizacja może nastąpić jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody zarządców cmentarza;
– wszelkie poczynania zmierzające do likwidacji i zajmowania cudzych grobów bez pozwolenia należy uznać za sprzeczne ze sprawiedliwością i duchem chrześcijańskim i z tej racji niedopuszczalne. Niedopuszczalnym jest również wykorzystywanie bez zgody Zarządcy elementów starych grobów przy budowie nowych.
– nowe grobowce i nagrobki powinny odpowiadać stylowi epoki i harmonizować z grobami w sąsiedztwie
– projekty przebudowy grobowców i nagrobków wymagają zatwierdzenia przez zarządzających cmentarzem.

4.W celu zapewnienia porządku i spokoju na cmentarzu zabrania się:
– spożywania na terenie cmentarza alkoholu, palenia tytoniu i przebywaniu w tym miejscu osobom nietrzeźwym;
– wprowadzania psów i innych zwierząt;
– jazdy rowerami i motocyklami;
– wjazdu innymi pojazdami bez pozwolenia gospodarzy cmentarza;
-zrywania kwiatów, samowolnego podcinania, karczowania oraz niszczenia krzewów i drzew;
– składowania materiałów budowlanych i ich mieszania na alejkach , przy grobowcach i nagrobkach – poza miejscem wyznaczonym na nowym cmentarzu;
– wykonywania grobowców, nagrobków bez zezwolenia i ustalonego projektu oraz przez osoby niefachowe;
– ustawiania ławek, sadzenia drzew i krzewów w alejkach i koło grobów bez zgody zarządcy cmentarza;
– ekshumacji zwłok bez zezwolenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Zarządcy Cmentarza;

5.Zobowiązuje się wszystkich użytkowników cmentarza do:
– stałego utrzymywania porządku na grobach i w najbliższym ich otoczeniu;
– wynoszenia odpadów zielonych (trawa, kwiaty, liście, gałęzie) do przeznaczonych do tego i odpowiednio opisanych pojemników, wynoszenia pozostałych odpadów (papier, szkło, plastikowe kwiaty i ozdoby) do przeznaczonych do tego i odpowiednio opisanych pojemników;
– utrzymywania porządku podczas budowy grobowców i nagrobków oraz ich remontowania, bez naruszenia grobów sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie po każdym dniu pracy wywieźć ziemię, gruz i śmieci. Zabrania się wysypywania ziemi i śmieci poza ogrodzenie cmentarza.

6.Dostęp do cmentarza:
– bramki otwarte są cała dobę;
– bramy cmentarza otwierane są:
*w razie potrzeby po uzgodnieniu z gospodarzem cmentarza;
*w czasie pogrzebu.

7.Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawują:
– Ksiądz Proboszcz Parafii w Kobylance;
– Rada Duszpasterska;
– Gospodarz – Grabarz.

8.W sprawie:
– użytkowania kaplicy należy zwracać się do Grabarza;
– obrzędów pogrzebowych w kościele i na cmentarzu zwracać się do księdza Proboszcza;
– w sprawie nagrobku, grobowca, remontu, zmian zwracać się do Grabarza a następnie do księdza Proboszcza;
– w sprawie oprawy liturgicznej i muzycznej pogrzebu zwracać się do Kościelnego i Organisty.

9.Zgodnie z art.24 Diecezjalnego Statutu Cmentarnego zarządzający cmentarzem uprawniony jest do pobierania opłat za miejsce na cmentarzu, za zezwolenie na budowę grobowców i nagrobków oraz za użytkowanie kaplicy. Stawki za usługi będą ustalane przez zarząd cmentarza każdego roku i podawane do wiadomości wiernych na tablicach ogłoszeniowych.

10.Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie. Należność wpłaca się przy zgłaszaniu pochówku przed rozpoczęciem prac. Wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
Cennik:
– pochówek w grobowcu – 250 zł.;
– zabetonowanie stropu nad trumną 150 zł.;
– bielenie – 50 zł.;
– pochówek w ziemi – 500 zł.;
– wybudowanie pomnika – 100 zł;
Opłaty: (mieszkańców Męciny i Klęczan traktujemy jak Parafian)
– miejsce na 1 trumnę dla parafian– 100 zł.;
– wymiana grobowca 1 trumna dla parafian – 100 zł.
– spoza Parafii dla 1 trumny – 500 zł.
– udostępnienie kaplicy dla osób spoza Parafii – 70 zł. za dobę

Regulamin opracowano na podstawie Statutu Cmentarnego dla Diecezji Rzeszowskiej oraz w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Regulamin został zatwierdzony przez księdza Proboszcza i Radę Duszpasterską Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Kobylance dnia 23.10.2015r

Rada Duszpasterska i Proboszcz Parafii Ks. Roman Gierek MS